Logistic equipment
handled with care
Wijzigingen in het Handboek SMHV versie 5.1 ingang 1 mei 2017
Geplaatst: May, 1, 2017
Wijzigingen in het Handboek SMHV versie 5.1 ingang 1 mei 2017

Wijzigingen in het Handboek SMHV versie 5.1 ingang 1 mei 2017
Wijzigingen in het Handboek SMHV versie 5.1 Het Handboek SMHV versie 5.1 vervangt versie 5 per 1 mei 2017. De wijzigingen hebben betrekking op het verduidelijken van enkele passages die hieronder staan beschreven.

ISPM 15 is leidend
In het Handboek is verduidelijkt hoe de mondiale fytosanitaire standaard ISPM 15 zich verhoudt tot het Handboek SMHV. ISPM 15 is in juridische zin leidend en de volgende passage is opgenomen in paragraaf 0 (pag. 5) om dit te verduidelijken: In Nederland is de internationale standaard ISPM 15 omgezet en verwerkt in het Handboek SMHV. In het Handboek SMHV staan de nationale eisen vermeld waaraan ondernemingen in Nederland moeten voldoen om geregistreerd te kunnen zijn bij de SMHV. ISPM 15 is in juridische zin leidend

Overeenkomst uitbesteden
In paragraaf 2.9 (pag. 25) wordt verwezen naar een overeenkomst uitbesteden. In het Handboek SMHV stond vermeld dat Dit is onjuist en dit is in het Handboek SMHV aangepast. Voor het toevoegen van de letter achter het registratienummer wordt door de SMHV toestemming verleend en niet door de CI. Met de aanpassing van het Handboek SMHV wordt deze inconsistentie opgelost. De aanpassingen zijn zodoende als volgt:

- “om voor deze manier van werken in aanmerking te komen dient een getekende overeenkomst te bestaan tussen de betreffende geregistreerde bedrijven.
- De letter die dient te worden toegevoegd wordt door SMHV aan u toegekend. Voor de toevoeging van de letter achter het registratienummer dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan SMHV. Indien geen toestemming wordt gevraagd loopt u het gevaar dat de letter die u gebruikt niet akkoord wordt bevonden door SMHV.

Toevoeging inzake schorsing
Onder paragraaf 0.11 worden de tweede en derde alinea met betrekking tot schorsing verduidelijkt:
Wanneer niet binnen de gestelde termijn is aangetoond dat de grote tekortkoming is opgeheven, wordt de grote tekortkoming omgezet in een kritische tekortkoming. Voorts wordt door de CI een schorsing opgelegd.

Wanneer tijdens de inspectie geconstateerd wordt dat niet kan worden aangetoond dat een of meerdere producten behandeld zijn conform de eisen van ISPM 15, volgt een schorsing met onmiddellijke ingang. Om misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk dat kan worden uitgesloten dat producten die niet voldoen aan ISPM 15 het terrein van de geregistreerde onderneming verlaten of hebben verlaten. Het kan dus zijn dat er producten op het terrein aanwezig zijn die niet voldoen aan ISPM 15 maar die door de deelnemer zelf zijn geblokkeerd en als zodanig zijn aangegeven of dat er nog producten zijn die nog een bewerking dienen te ondergaan waarna ze wel voldoen aan ISPM 15. Wanneer er echter aan deze voorwaarden niet wordt voldaan volgt een schorsing met onmiddellijke ingang.

Ook indien het geregistreerde bedrijf in gebreke blijft zijn financiële verplichtingen jegens de CI na te komen, kan dit leiden tot een schorsing.

Wanneer een schorsing wordt opgelegd, dient het geregistreerde bedrijf zich te onthouden van alle activiteiten in het kader van het Nederlands markeringsprogramma voor houten verpakkingen tot hij schriftelijk bericht heeft ontvangen dat de schoring is opgeheven.